REGULAMIN

OGÓLNY REGULAMIN SZKOŁY BENG

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW BENG

 

 1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu (karty magnetycznej) jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania
 2. (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
  Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.novabeng.pl

Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

 1. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj1x lub 2x w tygodniu.
  Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.

Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym Szkoła poinformuje osoby zapisane.

 1. Karnet (karta magnetyczna) jest wydawana na podstawie zapisu na kurs. Użytkownik karty magnetycznej zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, pracownik Szkoły jest upoważniony do odebrania karty nie właściwemu użytkownikowi.
 2. Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnet open ograniczony czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie. Istnieje możliwość w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym poinformowaniu odrobienie zajęć na innych grupach ( w tych samych cenach).

Karnety open dotyczą grupy wybranych zajęć, jeśli klient chce mieć gwarancję miejsca konieczna jest rezerwacja zajęć.

Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.

 1. Po przydzieleniu uczestnikowi kursu karty magnetycznej, prosimy o nie wyrzucanie jej, ponieważ nr karty przypisany jest do imienia i nazwiska kursanta na stałe, nawet po utraceniu ważności wejść na dany kurs.
 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty magnetycznej, jej właściciel ponosi opłatę w wysokości 5zł.
 3. 7. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji Novej BENG (najlepiej poprzez napisanie e-maila).
 4. Odwoływanie obecności. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia swoje nieobecności do godziny 12.00 w dniu odbywania się zajęć. Brak zgłoszenia takiej informacji, skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu. Uczestnik, który zgłosi swoją nieobecność wcześniej, może odrobić zajęcia na innych grupach (jeżeli jest na zajęcia miejsce) w czasie trwania ważności karnetu.

W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu wejściowego czy open. To znaczy – należy wykorzystać wykupione wejścia na kurs w ramach karnetu wejściowego w następującym terminie 4 wejścia – 22 dni, 8 wejść – 50 dni, 12 wejść – 85 dni.

 1. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu (karty magnetycznej) może zostać rozpatrzona przez Szkołę. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres recepcja@novabeng.pl jeśli zgoda zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
 2. Szkoła ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy, zbyt mała ilość osób w grupie), o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające karnety wejściowe na dane zajęcia, w przypadku karnetów open, szkoła nie ma takiego obowiązku.
 3. Szkoła tańca nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta.
  W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży, trwałe uszkodzenie ciała (złamanie, zwichnięcie) szkoła może zwrócić kwotę o 30% niższą, jeśli nie wykorzystano wejść w ramach karnetu . W przypadku ubiegania się o zwrot za pozostałe wejścia na karnecie, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 4. W przypadku rozwiązania grupy, stałej zamiany terminu lub instruktora Nova Beng zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
  W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu.
 5. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 7 osób na szkoła ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
  14. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.
 6. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby,
  które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Szkoły lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Szkoły.

Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Nova Beng.

 1. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Osoby w wieku poniżej 18 lat, w celu uczestnictwa w zajęciach Pole Dance proszone są o pisemną zgodę rodzica. Zajęcia Exotic są przeznaczone dla osób od 18 roku życia.
 2. Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
 3. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
 4. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
  Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

W  Szkole Tańca obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru które mogą powodować kontakt metalowych części z parkietem.

Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia Szkoły Tańca.

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł bądź opłata ta zostanie pobrana z aktywnej kaucji klienta.
 2. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.
 3. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania ( chyba, że za zgodą trenera i innych uczestników zajęć).
 4. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Nova Beng nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 5. Korzystanie z otwartej sali jest możliwe tylko po dokonaniu stosownej opłaty lub rezerwacji.
 6. Po zajęciach każdy uczestnik jest zobowiązany do pozostawieniu po sobie porządku w szczególności wyczyszczenia rur, mat do ćwiczeń oraz materacy.

 

Regulamin płatności

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.

Zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę www.novabeng.pl, bądź osobiście jest tylko formą zapisu, tylko wpłata odpowiedniej kwoty za karnet wejściowy (minimum 4 wejścia) lub karnet open jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

 1. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły oraz przelewem informacje dotyczące nr konta znajdą Państwo nawww.novabneg.pl
 2. Wpłaty kartą są przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku płatności dotyczących firmy
  BENG Płatność kartę należy zgłosić przed zakupem.
 3. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która wysłała zgłoszenie, nazwę i termin zajęć, ilość wejść karnetu lub nazwę karnetu open: Ewa Kowalska, pole dance, poniedziałek 20.00, 4 wejścia.

Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują Szkoły, zgadzają się na wydanie karnetu (karty magnetycznej) oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.

W przypadku płatności przelewem w razie pytań prosimy skontaktować telefonicznie z siedzibą Szkoły Tańca.

 1. Wpłata (gotówką, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.
 2. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo zgłoszenia, wpłaty nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).

  7. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.
 3. Faktury wystawiane są w dniu zakupu, na podstawie paragonu, prosimy przekazać paragon pracownikowi recepcji.

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Szkoły.
 2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub do Państwa muzyki, pod warunkiem, że zostanie ona przyniesiona przez Państwa na pen drivie, płycie audio, bądź przesłana na nasz adres mailowy.
 3. Po umówieniu terminu lekcji należy wpłacić zadatek w wysokości 50 zł najpóźniej na 3 dni robocze po umówieniu lekcji. Po wpłaceniu zaliczki przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: recepcja@novabeng.pl , tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.
 4. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 2 dni przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19.00 telefonicznie lub osobiście).
  W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 1 dzień roboczy przed lekcją wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.
 5. Cennik lekcji: 120 zł za 60 min.
 6. Promocja –pakiet 4 lekcji po 60 min = 400 zł (solo lub 2 osoby) – terminy uzgadniane są odgórnie bez możliwości ich przekładania, wpłata ponoszona jest z góry (bez możliwości zwrotu w razie nieobecności). Nie ma możliwości przełożenia lub odwołania lekcji.

  7.
  W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
 7. Umówienie się na lekcję indywidualną lub pakiet lekcji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 8. Wpłata kaucji lub dokonanie opłaty za karnet jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach
  lub w przypadku karnetu w wybranej grupie.

.

 1. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Nova szkoła tańca nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 2. Korzystanie z otwartej sali jest możliwe tylko po dokonaniu stosownej opłaty lub rezerwacji.
 3. Po zajęciach każdy uczestnik jest zobowiązany do pozostawieniu po sobie porządku
  w szczególności wyczyszczenia rur, mat do ćwiczeń oraz materacy.
 4. Zapis na zajęcia jest konieczny do godziny 15.00 w dniu zajęć. Jeżeli ilość zapisanych osób na dany dzień jest mniejsza niż 5 osób zajęcia nie odbywają się. Osoby zapisane zostaną poinformowane o braku zajęc sms-owo.

 

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi stron internetowych w domenie www.novabeng.pl . Korzystanie z naszych witryn jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I. Administrator

Administratorem danych jest firma BENG Magdalena Marycz nip 9542767027 ul .Mroźna 58 40-318 Katowice – dalej jako Nova Beng. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do Nova Beng .

II. Pliki cookies

Witryny w domenie www.novabeng.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik i wykorzystuje zebrane wcześniej informacje do ułatwienia korzystania z witryny.

III. Zalety plików cookies

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z  narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Nova Beng w celu optymalizacji działań.

 

IV. Bezpieczeństwo danych

Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

V.  Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

VII. Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynach w domenie www.novabeng.pl . Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronach w domenie www.novabeng.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z obowiązującą tam Polityką prywatnością i polityką plików cookies. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszych witryn.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas

Znajdź nas

ul. 1-go Maja 2 (wejście od ul. Granicznej), Katowice
M: 538 113 346
godz. otwarcia: w czasie trwania zajęć

recepcja@novabeng.pl