fbpx

Polityka szkoły

POLITYKA SZKOŁY NOVA BENG

Aktualizacja z dnia: 13.02.2023

 

Warunki ogólne

 1. Poniższa polityka szkoły Nova Beng (Beng Magdalena Marycz NIP 9542767027) obowiązuje wszystkie zapisane osoby zwane dalej Kursantami.
 2. Zapis na kurs oraz wydanie karty magnetycznej (karnetu) jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu polityki Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych potrzebnych do jej wydania tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.
 3. Polityka jest dostępna w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.novabeng.pl
 4. Wyrażenie chęci lub zgody na uczestnictwo w eventach organizowanych przez Szkołę (zajęcia, warsztaty, spektakle, gale, występy tematyczne, wieczory panieńskie) jest równoznaczne z przestrzeganiem polityki szkoły. W dalszej części polityki szkoły członkowie określani będą jako Kursanci.
 5. Niezapoznanie się z polityką szkoły nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
 6. Uczestnictwo w zajęciach oraz innych przedsięwzięciach artystycznych  organizowanych przez Szkołę, w tym również w wieczorach panieńskich, jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i udostępnianie wizerunku w ramach promocji Szkoły. Zapis i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych drogą poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny w ramach działalności Szkoły.
 7. Nova Beng  zastrzega sobie prawo do zmiany polityki szkoły i zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kursanta drogą mailową lub bezpośrednio w siedzibach szkoły.
 8. Szkoła ma prawo kontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu informacji marketingowych związanych z działalnością naszej szkoły. Dane osobowe jak i zgody kursanta zostaną usunięte z naszej bazy danych po upływie 3 lat braku aktywności karnetowej w naszej szkole.
 9. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji Nova Beng  (najlepiej poprzez napisanie e-maila) lub w przypadku posiadania dostępu do Strefy Klienta prosimy o samodzielną zmianę danych.
 10. Szkoła ma prawo do odwołania zajęć w sposób zaplanowany lub incydentalny (nie później niż 2h przed zajęciami), zorganizowania zastępstwa za instruktora, zmiany terminu zajęć jednorazowo lub na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (zbyt niska frekwencja na danych zajęciach, nagła niedyspozycja lub nieobecność instruktora, nieoczekiwane awarie) o czym Kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms lub e-mail, albo osobiście w siedzibie szkoły. Informacje otrzymają osoby, które są zapisane na dane zajęcia.
 11. W przypadku rozwiązania grupy, stałej zmiany terminu lub instruktora Nova Beng proponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
  W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu.
 12. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 7 osób na szkoła ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
 13. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę rodzice, znajomi, osoby postronne.
 14. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Szkoły lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Szkoły.
 15. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Szkoły.
 16. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.
 17. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania (chyba, że za zgodą trenera i innych uczestników zajęć).
 18. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Nova Beng nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 19. Korzystanie z otwartej sali jest możliwe tylko po dokonaniu stosownej opłaty lub rezerwacji.
 20. Przed dokonaniem zakupu karnetu prosimy o zapoznanie się z pełną POLITYKĄ SZKOŁY.
 21. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z polityką szkoły.
 22. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałem.

 

Pierwszy karnet w szkole NOVA BENG :) Rezerwacja miejsca

 1. Osoby, które po raz pierwszy zapisują się na zajęcia do Nova Beng na zajęcia FIRST STEP, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zakładkę: ZAPISY (https://novabeng.pl/zapisy)  wybierając grupę, na którą zamierzają uczęszczać.
 2. Na zajęcia First Step obowiązują karnety PIERWSZE 12 WEJŚĆ oraz PIERWSZE 8 WEJŚĆ. Nie ma możliwości zapisu na te zajęcia z innym karnetem lub wejściówką jednorazową.
 3. Zapis na dane zajęcia będzie równoznaczny z rezerwacją miejsc na tyle zajęć na ile wykupiony zostanie karnet: w przypadku PIERWSZE 8 wejść – 8 kolejnych zajęć, w przypadku karnetu PIERWSZE 12 wejść – 12 kolejnych zajęć.
 4. Brak aktywnego i opłaconego karnetu oznacza brak rezerwacji miejsc na zajęcia.
 5. Po dokonaniu zapisy przez stronę www.novabeng.pl/zapisy/ zostanie dla Kursantki utworzony profil na platformie efitness, a hasło do niego zostanie wysłane droga mailową.
 6. W przypadku gdy Kursantka nie może zjawić się na zajęciach może odwołać swoją rezerwację tylko przez Strefę Klienta efitness do 24h przed rozpoczęciem tych zajęć.
 7. Sposoby odrezerwowania zajęć i odrabiania wejść rozpisane są w punkcie poniżej i obowiązują kursantów wszystkich grup.

 

Ośmiotygodniowy Kurs Exotic oraz Aerial Hoop oraz specjalne wyzwania

 1. Na kursy obowiązują dedykowane karnety. Nie ma możliwości zapisu na kurs z innym karnetem.
 2. Zapis na Kurs jest równoznaczny z rezerwacją miejsca na wszystkie zajęcia kursu.
 3. Brak aktywnego i opłaconego karnetu oznacza brak rezerwacji miejsc na zajęcia.
 4. Powyższe zajęcia są kursami zamkniętymi o ustalonym programie zajęć. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu.
 5. Karnety na kursy są przypisane tylko do konkretnych zajęć.

 

 

 

 

Dokonywanie rezerwacji

 1. Obowiązuje rezerwacja miejsc na wszystkie zajęcia w Nova Beng, liczba miejsc jest ograniczona.
 2. Rezerwacje na zajęcia kupując karnet w szkole, online lub przelewem dokonujemy SAMODZIELNIE. Recepcja rezerwuje miejsca tylko na zajęcia Pole Dance First Step oraz Kurs Exotic przy zakupie karnetu na miejscu lub przelewem.
 3. Szkoła nie gwarantuje miejsca na zajęciach.
 4. Kursantka może dokonać rezerwacji przez system efitness tylko na zajęcia takiego typu na jaki kupiła karnet: w przypadku karnetu pole dance – na zajęcia pole dance, exotic – zajęcia exotic. Prosimy o dokonywanie rezerwacji na zajęcia o swoim poziomie.
 5. Dokonując zakupu karnetów OPEN (4, 8 i 12 wejść na 30 dni) kursantka samodzielnie dokonuje wszystkich rezerwacji. Karnet ten nie jest przypisany do żadnej grupy i w przypadku odwołania zajęć nie jest wydłużany.
 6. Ze względu na kontynuację tematów oraz choreografii na zajęciach prosimy o zapisy do stałych grup. Zapewni to poprawny rozwój i naukę elementów.
 7. W przypadku braku aktywnego karnetu, rezerwacja może zostać odwołana przez Szkołę bez obowiązku poinformowania o tym Kursantki.
 8. Tylko aktywny karnet z dokonaną rezerwacją jest zapewnieniem miejsca na zajęciach.
 9. Po zakończeniu ważności karnetu niewykorzystane wejścia przepadają i nie ma możliwości ich wykorzystania.
 10. W przypadku rezerwacji na zajęcia OPEN STUDIO GRATIS, rezerwacja miejsca i brak obecności osoby na zajęciach skutkuje ściągnięciem wejścia z karnetu na zajęcia z instruktorem.
 11. W przypadku zakupu karnetu przez Strefę Klienta ONLINE lub przelewem – należy samodzielnie dokonać wszystkich rezerwacji miejsc.
 12. W przypadku dni świątecznych lub zamknięcia szkoły w dniach poniedziałek-piątek, Szkoła wydłuża karnet o tyle dni ile była zamknięta. W innych przypadkach szkoła nie wydłuża karnetu.

 

Karnety i zwroty:

 1. Ważność karnetów: 4 wejścia – 22 dni, 8 wejść – 50 dni, 12 wejść – 85 dni, karnet OPEN 4, 8 lub 12 wejść – 30 dni.
 2. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane wejścia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu. Zajęcia w Nova Beng są prowadzone w formie kursu i miejsce dla kursanta jest zarezerwowane na cały czas trwania kursu, a materiał na zajęciach jest realizowany wedle planu (do zajęć nie można dołączyć w dowolnym momencie).
 3. Każdy karnet jest karnetem imiennym, z którego skorzystać może tylko jego posiadacz.
 4. Nova Beng nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta.
 5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży, trwałe uszkodzenie ciała (złamanie, zwichnięcie) Szkoła może zwrócić koszt niewykorzystanych wejść za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.
 6. W przypadku ubiegania się o zwrot za pozostałe wejścia na karnecie, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 7. W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu (czyli paragonu).

 

Odwoływanie rezerwacji, odrabianie zajęć

 1. Odwoływać rezerwacje można tylko i wyłącznie poprzez Strefę Klienta. Zgłoszenia o nieobecności przekazywane w inny sposób np.: telefonicznie, smsowo, mailowo, fb, u instruktora będą ignorowane.
 2. Odwoływać rezerwację można do 24h przed zajęciami. Po tym czasie nie da się zrezygnować z zarezerwowanych zajęć.
 3. Wejście na zajęcia przepada w przypadku braku odrezerowania zajęć i nie pojawienia się na nich.
 4. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu lub przywrócenie wejścia (karty magnetycznej) może zostać rozpatrzona przez Szkołę. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres recepcja@novabeng.pl. Jeśli zgoda zostanie udzielona, karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
 5. W przypadku odwołania wejścia kursant może wykorzystać zajęcia na innej grupie
  w czasie trwania ważności karnetu (w typie karnetu np. Exotic na zajęciach Exotic, Stretching na zajęciach stretching, Akrobatyka na zajęciach akrobatyka.) W przypadku karnetu OPEN 4w/30dni, 8w/30dni oraz 12w/30 dni Kursantka może odrobić/dokonać rezerwacji na wszystkie zajęcia dostępne w grafiku szkoły poza zajęciami aerial hoop oraz kursem exotic od podstaw, oraz kursami specjalnymi.
 6. W przypadku odwołania rezerwacji czas trwania ważności karnetu nie zostaje wydłużony. 

 

Regulamin płatności

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
 2. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły, przelewem (prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres recepcja@novabeng.pl) lub w formie przelewu internetowego przez platformę przelewy24.pl.
 3. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która wysłała zgłoszenie, nazwę i termin zajęć, ilość wejść karnetu lub nazwę karnetu open: Ewa Kowalska, pole dance, poniedziałek 20.00, 4 wejścia.
 4. Osoba zgłoszona na zajęcia zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na zajęcia ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.

 

Uczestnictwo w zajęciach:

 1. Kursant oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia, który pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
 2. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych przez Nova BENG.
 3. Nova BENG nie ubezpiecza Kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Przed wejściem na zajęcia Kursantka jest zobowiązana ściągnąć biżuterie: pierścionki, bransoletki oraz inne ozdoby mogące zniszczyć sprzęt.
 5. Po treningu Kursantka jest zobowiązana do wyczyszczenia sprzętu na którym trenowała.
 6. Zajęcia w szkole Beng przeznaczone są dla kobiet.
 7. W przypadku uczestników niepełnoletnich uczestnictwo w zajęciach jest możliwe za zgodą szkoły oraz z pisemną zgodą rodzica.
 8. W zajęciach Exotic w Nova Beng mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia. W zajęciach Pole Dance mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia za zgodą rodziców. Zajęcia Pole Teens są dedykowane dla dziewcząt w wieku 11-16 lat, a Pole Kids dla dzieci w wieku 6-10 lat.

OPEN STUDIO GRATIS:

 1. Do karnetów dodane są nielimitowane wejścia na open studio.
 2. Open studio odbywa się w szkole przy ul. Ordona 7 lub przy ul. Sokolskiej 31
 3. Na Open Studio zapisujemy się przez strefę klienta – zajęcia oznaczone OPEN STUDIO CENTRUM. Na zajęcia można zapisać się tylko z aktywnym karnetem. Szkoła nie gwarantuje miejsca na zajęciach.
 4. Zapis na zajęcia Open Studio i nie pojawienie się powoduje ściągnięcie wejścia z aktywnego karnetu.

 

Lekcje indywidualne oraz wieczory panieńskie

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać mailowo pod adresem recepcja@novabeng.pl
 2. Po umówieniu terminu lekcji należy wpłacić zadatek w wysokości 50 zł (wieczór panieński 300 zł za 5 osób, każda kolejna 55zł) najpóźniej na 3 dni robocze po umówieniu lekcji, a maksymalnie 48 godzin przed lekcją. Po wpłaceniu zadatku przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: recepcja@novabeng.pl, tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.
 3. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 24h przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19:00 telefonicznie lub osobiście). W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie krótszym niż 24h  przed lekcją wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.
 4. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) Szkoła może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
 5. Po opłaceniu pakietu zajęć, nie ma możliwości dokonania zwrotu za niewykorzystane lekcje.

 

Płatności internetowe poprzez platformę Przelewy24

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Nova Beng  zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
 • wybierz date rozpoczęcia karnetu oraz odpowiedni karnet : https://novabeng-katowice.cms.efitness.com.pl/, wypełnił formularz zgłoszeniowy, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy i miasto zamieszkania(dane statystyczne),
 •  zapłata za karnet następuje przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
 1. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Polityka szkoła/Regulamin płatności . Zakup karnetu przez Internet jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 2. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 6. Zakupiony Karnet zostanie aktywowany na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.
 7. Warunkiem aktywacji karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 8. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zewidencjonowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Szkoły.
 9. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji szkoły przed zakupem karnetu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biurobeng@gmail.com, podając dane do faktury VAT lub zgłosić osobiście w recepcji szkoły. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji szkoły
 10. Reklamacje:
 • Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.
 • PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 • Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

 

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum.
 3. Obiekt zapewnia:
  1. osobom zatrudnionym maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, mydło.
  2. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
 4. Obiekt deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
 5. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny.
 6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
 • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci,
 • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 1. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania ze szkoły do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
 2. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
 3. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu.
 4. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 5. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
 6. Obiekt zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
 7. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.
 8. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie placówki, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
 9. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
 10. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
 11. Sale są regularnie wietrzone.
 12. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi
 13. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.
 14. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej
 15. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny 2m w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
 16. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne: maseczka, środki dezynfekcji rąk i powierzchni. W przypadku, jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie
 17. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
 18. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry obiektu.
 19. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.

 

 

Regulamin sporządził Zarząd Nova Beng

 

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i

zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o

ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów

BENG MAGDALENA MARYCZ

 1. BENG MAGDALENA MARYCZ z siedzibą w Katowice ul. mroźna 58 40-318  jest administratorem Pani/Pana

danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie zawartych umów oraz

promowania działań firmy poprzez publikację wizerunku.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej

liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące

korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora

wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą

przechowywane do czasu jej odwołania.

 1. BENG MAGDALENA MARYCZ nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

 1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem)

 1. Gdy uzna Pan/Pani, iż BENG MAGDALENA MARYCZ, jako administrator danych, przetwarza je w sposób

naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma

Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych

 1. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących Kodeksu

Pracy jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Znajdź nas

Znajdź nas

BENG  ul. Ordona 7, Katowice

TEL: 538 113 346
godziny otwarcia: od pon-pt  17-20

BENG ul. Sokolska 31, Katowice

TEL: 600 952 198
godziny otwarcia: pon -pt 17-20