fbpx

Informacja dla kursantów – ochrona danych

INFORMACJA dla kursantów BENG :)

 

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i

zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o

ochronie danych osobowych (RODO)
Informacja dla klientów
BENG MAGDALENA MARYCZ

1. BENG MAGDALENA MARYCZ z siedzibą w Zabrzu 41-800 Dworska 48/50 jest administratorem Pani/Pana
danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie zawartych umów oraz
promowania działań firmy poprzez publikację wizerunku.
3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące
korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą
przechowywane do czasu jej odwołania.
7. BENG MAGDALENA MARYCZ nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem)
9. Gdy uzna Pan/Pani, iż BENG MAGDALENA MARYCZ, jako administrator danych, przetwarza je w sposób
naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących Kodeksu
Pracy jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 

Znajdź nas

Znajdź nas

BENG  ul. Ordona 7, Katowice

TEL: 538 113 346
godziny otwarcia: od pon-pt  17-20

BENG ul. Sokolska 31, Katowice

TEL: 600 952 198
godziny otwarcia: pon -pt 17-20